dan do thai luu day toi babylon

Sự hồi sinh của dân tộc Judah

Sau khi bị đế quốc Babylon chinh phạt, thành Jerusalem bị tàn phá, còn phần lớn con dân Do Thái bị đem đến Babylon câu thúc, khởi đầu thời gian lưu đày của dân tộc này.